Política de Privacitat

Tractament de dades d’acord la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 294, el dia 6 de desembre de 2018. Els responsables i encarregats del tractament de dades així com totes les persones que intervinguin en qualsevol fase d’aquest estan subjectes al deure de confidencialitat a què es refereix l’article 5.1.f. del Reglament (UE) 2016/679.